Visie en beleid school
 
Eigentijds onderwijs
Kindcentrum Dynamiek wil een uitstekende basisschool zijn, die de kinderen van deze tijd optimaal voorbereidt op hun verdere leven. Dat betekent dat we een school willen zijn, waar de visie op mensen, maatschappij en onderwijs op de laatste inzichten is gebaseerd. Vroeger stond het basisonderwijs in het teken van kennisoverdracht. Maar onder invloed van nieuwe technieken en nieuwe media is feitenkennis minder belangrijk geworden. Kinderen krijgen tegenwoordig voortdurend een overvloed aan informatie binnen. Ze zullen daarom kritisch moeten leren denken. Zelf informatie op waarde kunnen inschatten, zelf filteren. Daarvoor hebben ze andere vaardigheden nodig: ze moeten kunnen onderzoeken, afwegen, ICT-vaardig zijn, goed kunnen communiceren, weten wat ze willen en kunnen. Dat vraagt om ander onderwijs, maar dat betekent niet dat ze geen kennis meer vergaren of niet meer leren. Integendeel!
 
Drie pijlers
Kinderen krijgen in de nieuwe school uitstekend taal- en rekenonderwijs. Leren ze zich oriënteren op de wereld [geschiedenis, aardrijkskunde, natuur]. Maar behalve dat vinden wij het zeker zo belangrijk om bewust te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en aan creativiteit middels cultuuronderwijs gekoppeld aan wetenschap en techniek. Dit zijn onze drie belangrijke pijlers:

 
Door ervoor te zorgen dat de kinderen zich op die drie vlakken goed ontwikkelen, bereiden we ze optimaal voor op de maatschappij. Zodat ze zich, als ze straks groot zijn, fijn en vrij voelen, overtuigd van het eigen kunnen, met oog voor kwaliteiten en wensen van anderen. We willen dat onze kinderen zelfstandige, sociale, veelzijdige volwassenen worden die zich niet alleen heel goed kunnen redden in onze wereld, maar vooral ook in staat zijn om van het leven te genieten... gelukkige mensen worden. En dat begint al op school.... als ze het naar hun zin hebben en zich thuis voelen. We zorgen ervoor dat de leeromgeving uitdagend, verrassend en afwisselend is voor ieder kind. Want een kind dat goed in zijn vel steekt, leert gemakkelijker.
 
Goed onderwijs
Kinderen die onze school verlaten, hebben geleerd wat ze in het basisonderwijs moeten leren. De resultaten passen bij hun capaciteiten. Het vak wereldoriëntatie nemen we vaak als uitgangspunt, omdat het helpt de samenhang tussen de vakken te laten zien. Dat maakt het leren leuker en effectiever. Bij taal, lezen en rekenen werken we met instructiegroepen op verschillende niveaus. We stemmen af op de onderwijsbehoefte van het kind. Bij de overige vakken is de rol van de leerkracht  meer van ‘instructiegever’ en‘ coach’.
Kinderen leren altijd en overal. Niet alleen op school. Juist daarom is het zo belangrijk dat het kind zelf regisseur wordt van zijn eigen leerproces. Hij kan zelf de leerroute kiezen, zelf plannen en organiseren. Z’n eigen talenten, leerattitude en –vaardigheden mogen ontwikkelen. Bij ons krijgen kinderen eigen verantwoordelijkheid en worden zo al jong zelfstandig en zelfbewust. De leerkracht zorgt er vervolgens voor dat de kinderen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Zodat het maximale eruit gehaald wordt. School stimuleert, geeft een positieve sturing en biedt de juiste faciliteiten.
 
Creatieve ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling en kunstzinnige vorming vinden we zo belangrijk, dat we het tot een van de drie pijlers van ons onderwijs benoemd hebben. Wij denken dat creatieve ontwikkeling bijdraagt aan het ontwikkelen van [verborgen] talenten. Wij willen dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Op een ‘cultuurschool’ als de onze maken ze kennis met cultuur in de meest brede zin van het woord. Van kunstzinnige en beeldende vorming, tot drama, muziek en dans. Maar ook naar techniek , ICT en wetenschap gaat veel aandacht uit in de creatieve lessen. Het stimuleert kinderen om verrassende, nieuwe ideeën te ontwikkelen en geeft hun bovendien heel veel plezier; een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Kinderen zijn niet meer ‘alleen op de wereld’ met de kinderen uit de wijk. Ze komen in een wereldwijd sociaal netwerk terecht waarin ze zelfverzekerd hun plaats moeten kunnen innemen, ze moeten dus inzicht krijgen in wie ze zelf zijn en hun eigenwaarde ontwikkelen. Ze moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen mensen, en deze accepteren en respecteren. Wij helpen ze daarbij. Van iedereen – jong en oud – wordt vanuit gezamenlijke waarden een positieve houding naar elkaar en naar het leren gevraagd, om samen beter te worden. Wij benadrukken dat wat goed gaat. Een strategie van benoemen wat al goed gaat, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van vaardigheden. Door complimenteren verbetert het leerklimaat en helpt problemen te voorkomen.
 
Ieder heeft z’n eigen capaciteiten, interesses en talenten. Kinderen leren enerzijds zelfstandig leren werken vanuit de eigen talenten, maar leren anderzijds ook de meerwaarde zien van dit samenwerken. Want samenwerking is essentieel om verder te komen. Door relaties met anderen op te bouwen en de confrontatie aan te durven gaan, ontwikkel je je optimaal. Samenwerking zit verweven in de hele school: samenwerking tussen kind en leerkracht, samenwerking tussen kinderen [van verschillende leeftijden], samenwerking tussen leraren, samenwerking tussen leerkracht en ouder en samenwerking met onze kindpartners, met onze omgeving. Zonder samenwerking zou onze school niet kunnen bestaan. Want leren op school en leren thuis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat onze kinderen klaar zijn voor hun plek in de maatschappij waar ze zich gelukkig bij voelen.