Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
 
Ons Dynamisch onderwijsDynamische kinderen voelen zich veilig, prettig en vrij… Ze zijn overtuigd van hun eigen kunnen, met oog voor kwaliteiten en wensen van anderen. Ze ontwikkelen zich tot zelfstandige, sociale, veelzijdige volwassenen die zich niet alleen heel goed kunnen redden in onze wereld, maar vooral ook in staat zijn om van het leven te genieten…. gelukkige mensen! Wij zorgen voor een uitdagende, verrassende en afwisselende leeromgeving voor ieder kind. Want elk individu dat lekker in zijn vel zit, leert gemakkelijker.

LEVEN
Ik in de wereld: …wie ben ik
Levenshouding; talenten; Gouden Wereldburger

Levenshouding
Kinderen worden geboren en groeien op in hun eigen gezin, met eigen waarden en normen. Belangrijk dus voor iedereen, om te ontdekken "wie ben ik?"
In Kindcentrum Dynamiek, doet iedereen zijn uiterste best hier een positieve bijdrage aan te leveren. Een optimistische kijk op ieders toekomst en een individualistische blik, samen met de juiste positieve mentaliteit zijn nodig om tot groei te kunnen komen. Vanuit een positieve benadering willen wij het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten.  Relativeren, creatief denken en vooral geen problemen uit de weg gaan, maar middels een onderzoekende houding, op zoek gaan naar de juiste oplossing! Een positieve relatie tussen kinderen onderling, maar ook tussen kinderen en leerkrachten en natuurlijk tussen leerkrachten en ouders, vormen voor ons de basis om het beste "ikje" uit elke persoon te halen!
 
Talenten
Waar ben je goed in? En waar liggen nog ontwikkelpunten? Een vraag die wij ons allemaal dagelijks stellen… Eén ding is zeker: iederéén heeft talent! Terwijl de ene goed is in het oplossen van de moeilijkste rekenopdrachten, kan een ander weer prima samenwerken. Het ene kind is creatiever, terwijl weer iemand anders veel beter analytisch kan denken. We vullen elkaar prima aan en kunnen altijd van elkaar leren!
Samen gaan wij op zoek naar elkaars talenten, ondersteunen en helpen we elkaar tijdens deze zoektocht.
 
Gouden wereldburger
Wij bereiden onze kinderen voor op die plek in de maatschappij, waarbij ze zich heel gelukkig gaan voelen. We leren hun basisvaardigheden op zowel cognitief, als sociaal en emotioneel gebied. We oefenen met deze vaardigheden en passen ze regelmatig toe in de verschillende dynamische situaties die in de alledaagse praktijk worden gecreëerd. We gaan aan de slag in onze natuurtuin of op onderzoek in de wijk en breiden ons netwerk steeds verder uit naar de rest van de wereld. Vanuit deze ervaringen worden onze kinderen rijker en gaan ze met veel zelfvertrouwen en een positieve instelling, de toekomst tegemoet!

BASISVAARDIGHEDEN
Jij in de wereld: …leren leren
 Taal, lezen, rekenen; kerndoelen/leerlijnen; PBS; 21st century skills
 
Taal, lezen, rekenen
Er wordt onderwijs van hoge kwaliteit gegeven. De basisvaardigheden worden aangeboden met hoge verwachtingen. Kinderen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zodat het maximale uit elk persoontje wordt gehaald. Leerkrachten stimuleren, geven een positieve sturing, coachen en bieden de juiste faciliteiten. De toetsscores passen bij hun capaciteiten. Actuele thema's nemen we als uitgangspunt om steeds meer onderwijs in samenhang te geven. Dat maakt het leren betekenisvoller en effectiever.
Bij taal, lezen en rekenen werken we met werkplannen om zoveel als mogelijk op de onderwijsbehoeften van kinderen af te stemmen.  We geven passend onderwijs.
Kinderen leren altijd en overal. Niet alleen op school. Juist daarom is het zo belangrijk dat het kind zelf regisseur wordt van zijn eigen leerproces, eigen verantwoordelijkheid krijgt.
In ons Kindcentrum leren kinderen kiezen, plannen en organiseren. Ze leren hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.  Ook dit zien wij als basisvaardigheden die kinderen ontwikkelen tijdens hun basisschoolperiode.
 
Kerndoelen/ leerlijnen
Voor de vakken taal, lezen en rekenen gebruiken wij de methodes als leidraad. Dat betekent dat wij de te behalen doelen per blok, evenals de leerlijnen als groter geheel, voor ogen houden. We voegen belangrijke oefeningen toe, herhalen eerder opgedane kennis en maken telkens een bewuste keuze over de inhoud en invulling per les.
Deze leerdoelen maken wij ook elk blok inzichtelijk. Kinderen kunnen zelf aangeven welke hulp zij nodig hebben om het betreffende doel te bereiken. Hun eigen betrokkenheid wordt op deze manier vergroot, kortom hun eigenaarschap groeit. Op deze manier krijgt elk kind het onderwijs, dat hij of zij nodig heeft en sluiten we aan bij elke behoefte.
 
PBS
In Kindcentrum Dynamiek maken we gebruik van PBS, Positive Behaviour Support.
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.

21st century skill
In Kindcentrum Dynamiek leiden we vandaag de volwassenen van morgen op. Daar ligt voor ons een belangrijke taak. We leiden onze kinderen op om later zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe, multiculturele en snel veranderende (kennis)maatschappij.
We weten niet hoe onze maatschappij / onze cultuur er over 20 jaar uit ziet.
We weten wel welke vaardigheden belangrijk zijn om je in die maatschappij staande te houden. Deze vaardigheden zijn vastgelegd in de 21th century skills.

DYNAMISCHE LEERSITUATIES
Wij in de wereld: …op ontdekking
Toepassen; CNAL; vieren; verbinding
 
Toepassen
Wat kunnen we nu met alle aangeleerde vaardigheden? Er is niks leuker en leerzamer, dan deze regelmatig in de dagelijkse praktijk te oefenen en toe te passen. Pas dan wordt helder WAAROM wij deze kennis nodig hebben en WAT we hiermee kunnen. Kinderen leren een actieve rol te nemen om allerhande situaties en problemen aan te pakken. Wat komt er allemaal bij kijken als ik een reis wil boeken? Plannen, afstemmen, begroten en natuurlijk cultuur snuiven. Om dit alles te verwerken in een aantrekkelijke reisfolder, oefent iedereen met ICT-vaardigheden en ontstaan er telkens weer nieuwe "problemen", die we samen kunnen oplossen. Opdrachten als: "teken onze klas op maat", leren ons omgaan met schaalberekening. De oppervlakte van een vloer berekenen, oefenen we op de speelplaats met krijt en meetlat. En willen we informatie ontvangen of een spreekgast uitnodigen? Dan kan iedereen aan de slag met de eerder geleerde taal- en communicatieve vaardigheden.

CNAL
Dynamiek CNALt!
CNAL staat voor Creatief, Nieuwsgierig, Actief Leren en staat sinds de eerste schoolweek van 17/18 elke dinsdag- en donderdag middag op het programma van groep 1 t/m 8.
Binnen de CNAL-middagen gaan we een aantal zaken, waarin we ons de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, combineren: Onderzoekend en ontwerpend leren, 21st century skills (oftewel toekomstgericht leren) en creatieve werkvormen. Deze zaken verbinden we om te beginnen aan de vakken: aardrijkskunde, biologie en de creatieve vakken. Ook zullen er tijdens die middagen raakvlakken zijn met taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, enz. Dit alles goed doordacht, rekening houdend met de diverse leerdoelen bij elk vak. CNAL-middagen zijn sprankelende middagen waar actief, creatief en betrokken leren vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen voorop staat!

Vieren
We vieren in Kindcentrum Dynamiek regelmatig de vele succesjes met  kinderen, maar natuurlijk ook traditionele feesten als Sinterklaas en X-mas slaan we niet over. We grijpen deze momenten tevens aan om elkaar te ontmoeten, van peuters tot groep 8. Van een opening van de kinderboekenweek tot een afsluitende expositie aan het einde van een thema, en van een gezamenlijke nieuwjaarstoost tot een…Dynamische viering!
Elke groep zorgt één keer per schooljaar voor een presentatie/ optreden voor alle andere kinderen en vervolgens voor de ouders/ verzorgers, opa's en oma's.
En wat zijn we dan telkens weer trots op wat onze kanjers op alle fronten hebben bereikt! Een maandelijks terugkerend evenement waar elke IKC-bewoner volop van geniet.

Verbinding
Als individu functioneer je nooit alleen binnen onze samenleving. Wij leren onze kinderen al op jonge leeftijd om SAMEN te werken,steeds vaker ook groepsdoorbrekend. Kinderen leren van elkaar, het maakt hun zelfstandig en ze oefenen tevens om oplossingsgericht te werken.
Deze verbinding tussen alle leeftijdsgroepen is voor iedereen voelbaar. Van een goedemorgengroet bij het inloopkwartier, tot een informeel praatje aan de deur… Betrokkenheid ten top!
Die verbinding blijven we uitbreiden. In de buurt, de stad, ons land en…de wereld. Het maakt ons allemaal NOG nieuwsgieriger!

Met elkaar zorgen we ervoor dat onze kinderen als GOUDEN WERELDBURGERS
klaar zijn voor een plek in de maatschappij waar ze zich gelukkig bij voelen.