Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
Notulen MR 2018/2019:
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden die, zoals de naam al zegt, medezeggenschap heeft in het beleid van het bestuur van de school.
Hoe een school haar organisatie en onderwijs inricht, haar financiën regelt, het gebouw in stand houdt, e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag van de school beslist, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om ouders en leerkrachten hierbij inspraak te laten hebben.
Het bestuur, in ons geval de Stichting kom Leren, heeft in veel gevallen de verplichting om bij beleidskwesties (met name wijzigingen) het advies van de medezeggenschapsraad in te winnen.
In een aantal aangelegenheden is instemming van de MR noodzakelijk.
 • De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer acht tot tien maal per jaar.
 • De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders van de school. Vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op de website.
 • De raad telt in totaal zes leden -drie ouders en drie leerkrachten- terwijl de directie van de school als overlegpartner optreedt.
 • De zittingstermijn van de leden is drie jaar met een maximum van twee zittingstermijnen.
 • Correspondentie met de medezeggenschapsraad kan naar het adres van de school, ter attentie van de MR, verzonden worden.
Aangezien kom Leren meerdere scholen bestuurt, is er ook sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die advies- en instemmingsrecht heeft over beleidszaken op bestuursniveau.
In deze GMR zitten van een aantal aangesloten scholen een of twee vertegenwoordigers (ouders en of leerkrachten). Zij bespreken de bovenschoolse aangelegenheden. Iedere school behoudt de eigen MR die de belangen van de school behartigt.
Ook alle vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn openbaar.
Agenda en verslagen zijn verkrijgbaar via de desbetreffende GMR-leden en de directie.

Huidige MR-leden KC Dynamiek:
Namens de ouders:
 • Martijn Plitscher, voorzitter
 • Kim van Baardwijk
 • Daniëlle Soudant
Namens het personeel:
 • Marleen Habets, Penningmeester
 • Marcel Hermsen
 • Monique Feij
 Ellen Ploegstra is lid van de GMR van Stichting kom Leren.